Home


(wan)beleid Dekker en Bussemaker helpt Girlsday om zeep

 

 

Taalles-site Komp u ter hulp met Cito oefeningen
Ze lopen dwars door anderen hun  planning heen, houden totaal geen rekening met geplande evenementen, en dat staat dan aan het hoofd van het onderwijs dat kinderen ook normen en waarden, en daarmee respect voor anderen, dient aan te leren.

En er zullen weinig tot geen meiden in het basisonderwijs kennis maken met bètatechniek omdat OCW Girlsday om zeep helpt. 
Als er iets duidelijk is, dan is het wel het feit dat ze totaal geen kaas van onderwijs hebben gegeten.
Maar hun haan zal en moet victorie kraaien. Laten we hopen dat ze met de komende verkiezingen hun (politieke) kraaienmars blazen.

 

OCW maakt meer kapot dan drank kan goedmaken!

Vroegàh werd de Cito toets in februari afgenomen en moest er vóór 1 maart al een schooladvies uitgebracht worden

Nu wordt de Cito toets pas afgenomen als het schooladvies al bekend zou moeten zijn.

Dat is niet erg slim, maar sinds Sander en Jetje alles steeds maar weer omgooien, en denken de wijsheid in pacht te hebben, worden de leerkrachten horendol van dat illustere duo.

Je hebt soms van die ouders die, totaal onterecht, denken dat hun kinderen een soort Einstein zijn.

 Als leerkracht kon je dan middels die Cito toets aantonen, dat de verwachtingen een pietsje te hoog gespannen waren.

Nu er afgegaan moet worden op het advies van de leerkracht(en) worden die onder druk gezet.

En zou je die leerlingen niet eens in VMBO-b willen zien, mogen ze wel door naar vmbo k/gl of t.

 

Wat u als ouder moet weten over de Cito eindtoets in groep 8

De Cito eindtoets in groep 8 is een onderwerp dat voor ouders redelijk wat vraagtekens oproept. Wat is er na het schooljaar 2014/2015 precies veranderd? En hoe kunt u uw kind het beste helpen bij het voorbereiden van de Cito-toets? Lees hier alles wat u als ouder moet weten wanneer uw kind dit jaar in groep 8 zit.

Wat is de Cito eindtoets?

De Cito eindtoets is een toets die door de meeste basisscholen in groep 8 wordt afgenomen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor het maken van een eindtoets voor basisschoolleerlingen. Samen met het Cito B.V. hebben zij de centrale eindtoets PO gemaakt. Hierbij staat PO voor primair onderwijs. Meestal wordt de centrale eindtoets PO kortweg Cito eindtoets of Cito-toets genoemd.

De eindtoets meet hoe goed uw kind aan het referentieniveau voor rekenen en taal voldoet en brengt een advies uit voor de middelbare school. Het referentieniveau is een van te voren vastgesteld niveau waaraan kinderen in groep 8 zouden moeten voldoen.

Wat is er in 2015 veranderd?

De twee belangrijkste veranderingen in schooljaar 2014/2015 zijn:
1. De datum waarop de toets wordt afgenomen. De toetsdatum lag voorgaande jaren in februari en wordt sinds schooljaar 2014/2015 pas in april afgenomen.
2. Reguliere basisscholen zijn sinds schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. In voorgaande jaren waren basisscholen hier niet toe verplicht maar werd de eindtoets meestal al wel afgenomen.

Is het maken van de Cito eindtoets verplicht?

Vanaf het schooljaar 2014/2015 zijn reguliere basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Er zijn slechts enkele uitzonderingen.

De school van uw kind is echter niet verplicht om de eindtoets van Cito B.V. af te nemen, al doen de meeste basisscholen dit wel. Sinds dit jaar kunnen scholen een toets bij andere toetsaanbieders bestellen, mits deze is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Momenteel zijn er nog twee andere toetsaanbieders.

Oefenen met taallessen en voor de toets kan op de Taalles-site van Komp u ter hulp.

Hoe is de Cito eindtoets opgebouwd?

De Cito eindtoets bestaat voor alle basisscholen uit rekenen en taal. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om wereldoriëntatie in de eindtoets op te nemen. In de voorgaande jaren was studievaardigheden een apart onderdeel van de Cito-toets. Vanaf dit jaar wordt dat onderdeel opgenomen in de onderdelen rekenen en taal.

In de onderstaande kolommen leest u uit welke subonderdelen de onderdelen bestaan. Tussen haakjes leest u hoeveel opgaven ieder (sub)onderdeel bevat.

Taal (135 opgaven)

– Lezen (45)
– Woordenschat (20)
– Schrijven (20)
– Taalverzorging (50)

Rekenen (85 opgaven)

– Getallen (30)
– Verhoudingen (20)
– Meten en Meetkunde (20)
– Verbanden (15)

Wereldoriëntatie (90 opgaven)

– Aardrijkskunde (30)
– Geschiedenis (30)
– Natuuronderwijs (30)

Wat zijn de afnamedata van de Centrale Eindtoets in 2017?

Voor 2017 zijn de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld door het CvTE:

Krijgt iedereen in groep 8 dezelfde toets?

Er zijn twee eindtoetsen van Cito beschikbaar: eindtoets basis (B) en eindtoets niveau (N). Het verschil tussen de toetsen is het niveau van de vragen. De toetsen bestaan wel uit dezelfde onderdelen en bevatten evenveel vragen.

Eindtoets B wordt door het merendeel (75%) van de leerlingen gemaakt, en is voor kinderen van wie de leerkracht verwacht dat ze goed passen in een brugklas op het vmbo GT of op de havo of het vwo. Eindtoets N is voor de kinderen (25%) van wie de leerkracht denkt dat ze het beste passen in een brugklas op het vmbo BB of KB. Deze toetsen zijn ontwikkeld zodat iedereen een toets op niveau krijgt en zich niet ontmoedigd voelt door te moeilijke vragen of juist ongemotiveerd door te makkelijke vragen.

Met de toetsen van beide niveaus is het mogelijk om advies voor de brugklas op alle niveaus te krijgen.

Wanneer is de uitslag van de Cito eindtoets bekend?

Uiterlijk 4 weken nadat uw kind de eindtoets heeft gemaakt zal de school van uw kind de uitslag zowel op papier als digitaal ontvangen. Hierin staan de resultaten van uw kind per onderdeel weergegeven en wordt er een advies voor de middelbare school uitgebracht. Het schooladvies is gebaseerd op de standaardscore van uw kind, welke tussen de 501 en 550 kan variëren. Het Cito maakt ook bekend hoe de basisschool van uw kind landelijk scoort ten opzichte van andere basisscholen.

Wat zegt de eindtoets over het schooladvies van mijn kind?

Doordat de Cito eindtoets nu later in het jaar wordt gemaakt is de uitslag minder doorslaggevend in het schooladvies op de middelbare school. Leerkrachten moeten vóór 1 maart al een schooladvies uitbrengen. Dit advies is het belangrijkste. Wanneer uw kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan de leerkracht verwachtte, dan is de leerkracht verplicht om het advies te heroverwegen. De leerkracht kan er dan voor kiezen om het advies te wijzigen. Overigens mag het advies niet gewijzigd worden wanneer uw kind de toets minder goed heeft gemaakt dan het door de leerkracht uitgebrachte advies.